I

Postanowienia wstępne

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) jest firma GOODIE s.r.o., IČ (REGON) 09551891, DIČ (NIP) CZ09551891, z siedzibą przy Ondříčkova 1246/13, 130 00, Praha (dalej tylko „administrator“).

2. Dane kontaktowe administratora:

adres: Ondříčkova 1246/13, 130 00, Praha

e-mail: info@goodiestore.pl

telefon: +48 882 949 182

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które uzyskał z tytułu realizacji Twojego zamówienia.

2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

3. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu przekazane lub dane osobowe, które uzyskał na podstawie rejestracji klienta w sklepie internetowym.

4. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które uzyskał na podstawie zapisania się klienta do newslettera i wiadomości handlowych

III

Powód i cel przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnym z prawem powodem przetwarzania danych osobowych jest:

 • prawnie uzasadniony interes administratora w prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • przetwarzanie zamówienia i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem. Przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt). Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora
 • wysyłanie informacji handlowych i inne działania marketingowe

3. Administrator nie podejmuje automatycznie indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

IV

Okres przechowywania danych osobwoych

1. Administrator przechowuje dane osobowe

 • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń z tytułu tych stosunków umownych (przez okres 10 lat od zakończenia stosunku umownego)
 • przez okres przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, ale nie dłużej niż 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody

2. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

V

Odbiorcy danych osobowych (dostawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

 • zaangażowane w dostawę towarów/usług/realizację płatności na podstawie umowy
 • świadczące usługi związane z prowadzeniem sklepu internetowego
 • świadczące usługi marketingowe

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (spoza UE) lub organizacji międzynarodowej.

VI

Twoje prawa

1. Zgodnie z warunkami RODO, użytkownikowi przysługuje

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO
 • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora danych określony w art. III niniejszej warunków polityki prywatności

2. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII

Środki zabezpieczenia danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych użytkownika.

2. Administrator zastosował środki techniczne zabezpieczające przechowywanie danych oraz przechowywanie danych osobowych użytkownika w postaci papierowej, w szczególności zamki, hasła, szyfrowanie danych oraz tworzenie kopii zapasowych danych.

3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby przez niego upoważnione.

VIII

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia on-line, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami Polityki prywatności sklepu internetowego i akceptuje je w całości.

2. Użytkownik wyraża zgodę na te warunki, zaznaczając pole zgody za pośrednictwem formularza on-line. Zaznaczając pole zgody, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności sklepu internetowego i akceptuje ją w całości.

3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle nową wersję Polityki prywatności na adres e-mail podany administratorowi przez użytkownika.

Niniejsze warunki Polityki prywatności obowiązują od 1 kwietnia 2024 roku.

https://www.instagram.com/p/C6IzeXjovyH/