Niniejszy regulamin sklepu ma zastosowanie do zakupów dokonywanych w sklepie internetowym www.goodiestore.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

Sprzedający:

GOODIE s.r.o.

Siedziba:

GOODIE s.r.o.

Polská 1518/44 

120 00 Praha

IČO (REGON): 09551891 DIČ (NIP): CZ09551891
Firma zarejestrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Miejskim w Pradze, wydział C, sygnatura akt 338058

Magazyn:

GOODIE s.r.o.
Jitex – budynek nr 20 (za Café Bar)

U Vodárny 1506

397 01 Písek

Telefon: +48 882 949 182

E-mail: info@goodiestore.pl

Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pisemną lub elektroniczną korespondencję Kupującego, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.

1. Postanowienia wstępne i informacje

1.1

Niniejszy regulamin sklepu (zwany dalej „regulaminem”) reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej „kupującym” za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego pod adresem internetowym www.goodiestore.pl, za pośrednictwem interfejsu internetowego (zwanego dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2

Niniejszy regulamin reguluje również prawa i obowiązki stron podczas korzystania ze strony internetowej sprzedającego znajdującej się pod adresem www.goodiestore.pl (zwanej dalej stroną internetową“) oraz inne związane z tym stosunki prawne. Regulamin obejmuje też wszelkie informacje publikowane na stronie internetowej.

1.3

Wszelkie odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu. Postanowienia regulaminu mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi na stronie internetowej.

1.4

Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część umowy kupna w brzmieniu obowiązującym w dacie jej zawarcia.

1.5.

Informacje o towarach i cenie podane na stronie internetowej i w innych formach (np. materiałach drukowanych) przez sprzedającego są wiążące, z wyjątkiem przypadku oczywistego błędu. Podane ceny zawierają wszystkie podatki (np. VAT) i opłaty, z wyjątkiem kosztów dostawy.

1.6.

Sprzedający nie wymaga żadnych dodatkowych opłat za towary w zależności od sposobu płatności, z wyjątkiem opłaty za pobraniem.

1.7.

Zdjęcia podane na stronie internetowej mają charakter podglądowy.

1.8. 

Sprzedający udostępnia w formie elektronicznej przed zawarciem umowy kupna instrukcje obsługi lub ogólne porady dotyczące przygotowania sprzedawanych towarów, w szczególności w odniesieniu do towarów, w przypadku których jest to przydatne i właściwe dla podjęcia przez kupującego decyzji o zakupie.

2. Konto użytkownika

2.1

Na podstawie rejestracji dokonanej przez kupującego na stronie internetowej, kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Z poziomu interfejsu użytkownika kupujący może zamawiać towary (zwane dalej „kontem użytkownika“). Kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio z poziomu interfejsu internetowego sklepu.

2.2

Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i uniemożliwienia ich wykorzystania przez osoby trzecie oraz przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku przez kupującego.

2.3

Sprzedający jest uprawniony do usunięcia konta użytkownika, w szczególności, jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez okres dłuższy niż 1 rok lub jeśli kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (oraz zobowiązania niniejszego regulaminu).

2.4

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. Zawarcie umowy kupna

3.1

Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży przez sprzedającego, w tym ceny poszczególnych towarów w ofercie. Ceny oferowanych towarów zawierają podatek VAT. Oferta sprzedaży towarów i ceny tych towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu są niewiążące, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna w odniesieniu do tych towarów.

3.2

Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i wysyłką towaru z magazynu sprzedającego w Czechach do Polski.

3.3

Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o: zamówionych towarach (zamówione towary są „dodawane” przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie sklepu internetowego), sposobie zapłaty ceny zakupu towarów, informacji o wymaganym sposobie dostawy zamówionych towarów oraz informacji o kosztach związanych z dostawą towarów (zwanych dalej łącznie „zamówieniem“).

3.4

Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego, kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził do zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów powstałych podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedający potwierdzi kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego“).

3.5

W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, kwota ceny zakupu, szacunkowe koszty dostawy), sprzedający jest zawsze uprawniony do poproszenia kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.6.

Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje nawiązany z chwilą przyjęcia zamówienia (akceptacja). Przyjęcie zamówienia następuje poprzez przekazanie towaru pierwszemu przewoźnikowi lub wysłanie do kupującego wiadomości, że towar jest gotowy do odbioru w siedzibie sprzedającego. Wszystko, co zostało przekazane przez strony umowy kupna przed przyjęciem zamówienia, uznaje się za depozyt.

3.7

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna, w szczególności z osobami, które wcześniej istotnie naruszyły umowę kupna (w tym warunki niniejszego regulaminu).

3.8

Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi kupujący.

4. Cena towarów i warunki płatności

4.1

Cena towarów i wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie umowy kupna mogą zostać zapłacone przez kupującego sprzedającemu za pośrednictwem metod płatności wymienionych na stronie internetowej sklepu.

4.2

Wraz z ceną zakupu, kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3

Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru najpóźniej w momencie otrzymania towaru (za pobraniem).

4.4

Wszelkie rabaty od ceny towarów udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą być łączone. Niektóre produkty mają ustalone maksymalne rabaty, które nie mogą być dalej zmniejszane przez jakiekolwiek działania.

4.5. 

Zgodnie z czeską ustawą o ewidencji sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany do wydania paragonu kupującemu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.
Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie paragonu drogą elektroniczną.

5. Odstąpienie od umowy kupna

5.1

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w § 1837 ustawy nr 89/2012 Dz. U. Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej, z późniejszymi zmianami (zwanego dalej Kodeksem cywilnym) lub innych przypadków, w których nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru zgodnie z § 1829 Kodeksu cywilnego. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać dostarczone sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, na adres siedziby sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres info@goodiestore.pl.

5.2

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa kupna zostaje anulowana od samego początku. Towary muszą zostać odesłane lub przekazane sprzedającemu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy. Towary muszą zostać zwrócone sprzedającemu nieuszkodzone i nieużywane oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.

5.3

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towary zwrócone przez kupującego są uszkodzone, zniszczone lub częściowo zużyte, sprzedający jest uprawniony do odszkodowania za szkody poniesione przez kupującego. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o zapłatę odszkodowania z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu. Postanowienia § 1833 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej pozostają nienaruszone.

5.4.  

W przypadku odstąpienia od umowy kupna, kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko przekazać sprzedającemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy kupna, wszystkie towary, które otrzymał od sprzedającego. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

6. Transport i dostawa

6.1

Kupujący wybiera sposób transportu i dostawy towarów w zamówieniu. Warunki transportu i dostawy są wymienione na stronie internetowej sklepu.

6.2

Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca dostawy osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika, a kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru w miejscu dostawy.

6.3

Jeśli kupujący nie odbierze towarów nawet w rozsądnie wyznaczonym dodatkowym terminie określonym przez sprzedającego, umowa kupna zostaje anulowana od samego początku, a sprzedający ma prawo obciążyć kupującego opłatą za przechowywanie i zarządzanie zamówieniem w wysokości nawet do 40 zł (słownie: czterdzieści złotych). Postanowienie to nie uniemożliwia stronom zawarcia, na przykład w drodze wymiany korespondencji elektronicznej, nowej umowy kupna z tym samym przedmiotem świadczenia.

6.4

Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku uszkodzeń opakowania wskazujących na nieuprawnione naruszenie przesyłki, kupujący może nie przyjąć towaru od przewoźnika. Podpisując dowód dostawy, kupujący potwierdza, że przesyłka towarów spełniła wszystkie warunki i wymagania oraz że wszelkie późniejsze roszczenia dotyczące naruszenia opakowania przesyłki nie mogą być brane pod uwagę.

7. Prawa z wadliwego wykonania

7.1

Prawa i obowiązki stron umowy w zakresie odpowiedzialności sprzedającego za wady, w tym odpowiedzialności sprzedającego z tytułu gwarancji, regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności § 2099 i nast. Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej).

7.2

Sprzedający jest odpowiedzialny wobec kupującego za to, że sprzedane towary są zgodne z umową kupna, w szczególności, że są wolne od wad. Zgodność z umową kupna oznacza, że towary są w uzgodnionej ilości, jakości, cechach i wykonaniu.

7.3

W przypadku, gdy towar ma wadę przy odbiorze przez kupującego, kupującemu przysługują prawa z tytułu wadliwego wykonania zgodnie z § 2099 Kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej.

8. Procedura reklamacyjna 

8.1.

Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u sprzedawcy lub osoby wyznaczonej do jej rozwiązania bez zbędnej zwłoki po wykryciu wady.

Reklamację składa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres reklamacje@goodiestore.pl, po czym kupujący otrzymuje potwierdzenie o jej otrzymaniu. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać numer reklamowanej przesyłki. W treści maila należy opisać problem i w razie potrzeby dodać zdjęcie.

8.2.

Reklamacje są najczęściej rozstrzygane przez sprzedającego poprzez wymianę towaru na nowy lub naprawę części możliwej do naprawy.

8.3.

Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru na żądanie (wystarczająca jest kopia zamówienia elektronicznego). Termin ustosunkowania się do reklamacji zaczyna biec w chwili potwierdzenia otrzymania wiadomości e-mail z reklamacją lub dostarczenia towaru do sprzedającego do miejsca wyznaczonego do naprawy. Towar powinien być zapakowany w odpowiednie opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz powinien być czysty i kompletny.

8.4.

Sprzedający jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych, co dotyczy również decyzji w sprawie tego, jeśli do podjęcia decyzji co do reklamacji wymagana jest profesjonalna ocena. Informacja o konieczności przeprowadzenia profesjonalnej oceny zostanie przekazana kupującemu w tym terminie. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji, w tym usunie wadę, bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od jej potwierdzenia, chyba że pisemnie uzgodniono z kupującym dłuższy termin. Po upływie tego terminu kupującemu przysługują takie same prawa, jak w przypadku istotnego naruszenia umowy.

8.5. 
 
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia reklamacji do momentu jej rozstrzygnięcia lub do momentu, w którym kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru. W przypadku wymiany towaru lub jego części odpowiedzialność sprzedającego obowiązuje tak, jakby towar lub jego część zostały zakupione jako nowe. 

8.6.

W przypadku uzasadnionego roszczenia kupujący jest uprawniony do odszkodowania za poniesione koszty.

9. Inne prawa i obowiązki stron umowy

9.1

Kupujący nabywa własność towarów poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towarów.

9.2

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy interfejsu internetowego sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie wykonywać żadnych czynności, które mogłyby umożliwić jemu lub osobom trzecim ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych elementów interfejsu internetowego niniejszego sklepu.

9.3

Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie interfejsu internetowego sklepu. Interfejs internetowy sklepu może być wykorzystywany wyłącznie w zakresie, który nie narusza praw innych klientów sprzedającego i jest zgodny z jego przeznaczeniem.

9.4

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w stronę internetową lub z korzystania ze strony internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.

9.5 

Jeśli towary nie zostaną odebrane przez kupującego od sprzedającego w ciągu 1 miesiąca od utworzenia zamówienia i dokonania płatności, zamówienie zostanie anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na konto kupującego.

10. Ochrona danych osobowych, wysyłanie informacji handlowych i pliki cookie

10.1

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu, informacje o zachowaniu użytkownika na interfejsie internetowym, ustawienia używanych programów, zachowanie w Internecie i pliki cookie (zwane dalej łącznie „danymi osobowymi“) w celach marketingowych i biznesowych sprzedającego i osób trzecich.

10.2

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu przesyłania informacji i komunikatów handlowych do kupującego. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych kupującego osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu. Z wyjątkiem osób transportujących towary, dane osobowe nie będą przekazywane przez sprzedającego osobom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

10.3

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (podczas rejestracji na stronie internetowej, na swoim koncie użytkownika, podczas składania zamówienia z interfejsu internetowego sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania sprzedającego bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych.

10.4

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej w sposób niezautomatyzowany.

10.5

Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do sprzedającego poprzez pisemne zawiadomienie dostarczone na adres sprzedającego.

10.6

Jeśli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedający jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji. Sprzedający ma prawo pobrać rozsądną opłatę za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem, nieprzekraczającą kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

10.7

Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedającego na adres elektroniczny kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od sprzedającego na adres elektroniczny kupującego. Tworząc konto użytkownika (rejestracja), kupujący wyraża zgodę na wysyłanie ofert handlowych i zaproszeń do sfinalizowania zakupu niedokończonego przez kupującego, tj. na wysyłanie ofert zawarcia umowy kupna towarów dodanych przez kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu, ale następnie nie zamówionych. 

10.8

Kompetencje organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych wykonuje Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Pradze, do którego kupujący może się zwrócić w przypadku naruszenia ochrony jego danych osobowych przez sprzedającego.

10.9

Niniejszy sklep internetowy działa zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), co dotyczy również obowiązku udzielenia kupującemu informacji w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

10.10

Niniejszy sklep internetowy korzysta z tak zwanych plików cookie, które mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym (za zgodą lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów). Klienci mogą ustawić swoje preferencje bezpośrednio na naszej stronie internetowej, gdzie można znaleźć informacje o korzystaniu z plików cookie.

11. Postanowienia końcowe

11.1

Czeska Inspekcja Handlowa (adres: Štěpánská 567/15, Praha 2 120 00, IČO: 000 20 859, adres internetowy: www.coi.cz) jest właściwa do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umów kupna zawartych na podstawie niniejszego regulaminu. Wszczęcie pozasądowego rozstrzygania sporów nie wpływa na prawo kupującego do zwrócenia się do organów nadzoru i kontroli państwowej.

11.2

O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową kupna musi być dostarczana drugiej stronie w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem operatora pocztowego (według wyboru nadawcy). Odstąpienie od umowy musi zostać dostarczone sprzedającemu na piśmie w formie papierowej. Kupujący otrzymuje je na adres e-mail wskazany na jego koncie użytkownika.

11.3

Jeśli stosunek związany z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny oparty na umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu, w szczególności kodeksowi cywilnemu. Dotyczy to również sporów sądowych i jurysdykcji. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

11.4

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany umowy kupna lub regulaminu wymagają formy pisemnej.

11.5

Strony postanawiają wyraźnie wyłączyć stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów lub Konwencja Wiedeńska), zgodnie z Artykułem 6 tej Konwencji.

11.6

Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Wszelkie odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego regulaminu.

11.7

Klient jest zobowiązany do akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, jeśli chce utworzyć konto lub złożyć zamówienie w niniejszym sklepie internetowym.

11.8

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2024 roku.

https://www.instagram.com/p/C6IzeXjovyH/